Ontwikkelingen coronavirus

Update corona nieuws 22 april 2020

De persconferentie van gisteren heeft ons antwoord gegeven op de vraag of de eerder genomen maatregelen langer van kracht blijven of dat er in enige mate een versoepeling wordt doorgevoerd. In het basisonderwijs kunnen de scholen vanaf 11 mei in een aangepaste vorm de deuren weer openen. Voor het vo geldt dat dit vanaf 1 juni mogelijk is en in het mbo wordt ten minste tot 20 mei vastgehouden aan de huidige maatregelen.

Wij begrijpen en steunen de kabinetsbesluiten over het onderwijs en we zijn blij dat we, mits verantwoord, begin juni en dus ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op school. In mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het vo vanaf 1 juni weer open kunnen. Dat zal dan met het anderhalve-meter-regime zijn.

Tot die tijd blijven we dus onderwijs op afstand verzorgen, met de bekende uitzonderingen voor kwetsbare leerlingen, leerlingen van ouders in vitale beroepen en het eventueel afnemen van schoolexamens. Het is zaak dat we binnen de bestaande maatregelen zo goed mogelijk een onderwijsprogramma voor alle leerlingen blijven verzorgen.

Er is nu voor de korte termijn duidelijkheid over wat er kan en mag. Leerlingen en ouders worden via hun eigen vestiging op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Regiodirectie Terra

Update corona nieuws 21 april 2020

Vanavond maakt het kabinet bekend hoe de coronamaatregelen er de komende periode gaan uitzien. Dan zal ook duidelijk worden of de scholen na de meivakantie (deels) open gaan of langer gesloten blijven.

In lijn met de MBO- en VO-Raad heeft de regiodirectie van Terra besloten niet vooruit te lopen op wat komen gaat. We gaan eerst horen wat het kabinet communiceert, daarna gaan we bepalen wat dit voor onze leerlingen en studenten betekent en gaan we vervolgstappen afspreken. Hierin zullen we de adviezen van de MBO- en VO-raad volgen.

Leerlingen en studenten zullen in de loop van deze week via hun eigen vestiging horen welke vervolgstappen gezet gaan worden en wat dit voor hen zal gaan betekenen.

Regiodirectie Terra 

Update corona nieuws 31 maart 2020

Vanavond geeft het kabinet duidelijkheid over het vervolg op de maatregelen die tot 6 april gelden. Dan zal ook duidelijk worden of de scholen nog langer gesloten blijven.  

In lijn met de VO- en MBO Raad hebben wij als directie van Terra besloten niet vooruit te lopen op wat komen gaat. We gaan eerst horen wat vandaag vanuit het Kabinet wordt gecommuniceerd. Daarna gaan we bepalen wat dit voor onze leerlingen en studenten betekent en gaan we vervolgstappen afspreken. Hierin zullen we de adviezen vanuit de VO- en MBO Raad volgen.

Leerlingen en studenten horen via hun eigen vestiging in de loop van deze week welke vervolgstappen genomen gaan worden en wat dit voor hen zal betekenen.

Regiodirectie Terra

Update corona nieuws 24 maart 2020

Het Ministerie van OCW heeft besloten om de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs niet door te laten gaan. Dat biedt duidelijkheid voor onze eindexamenleerlingen. Als zij een voldoende resultaat halen bij de schoolexamens krijgen zij een volwaardig diploma, waarmee ze kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs. We begrijpen dat het Ministerie van OCW dit besluit heeft moeten nemen.

De schoolexamens gaan wel door, zoveel mogelijk op afstand of als het echt niet anders kan in het schoolgebouw. Door het niet laten doorgaan van het centraal examen ontstaat er meer tijd en ruimte om deze schoolexamens op een goede en veilige manier voor iedereen te organiseren. De schoolexamens bepalen uiteindelijk het eindcijfer. Ook komt er nog een uniforme zak/slaag regeling. Belangrijk is dat de examenkandidaten straks in het bezit komen van een volwaardig diploma.

Voor ons gaat de veiligheid van onze leerlingen, studenten en medewerkers boven alles. Dat kan alleen wanneer we alle maatregelen van de overheid in acht blijven nemen. 

Meer informatie volgt via de eigen Terra vestiging


Regiodirectie Terra

Update nieuws corona ontwikkelingen 20 maart 2020 14.00 uur

Zoals inmiddels bekend hebben wij in navolging van de Kabinetsmaatregelen besloten het onderwijs tot een minimum te beperken, omdat wij ons zorgen maken over de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers en het risico op de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijke willen beperken. Vandaar dat we een aantal maatregelen hebben genomen:

1.      Er vinden van maandag 16 maart tot 6 april 2020 geen reguliere onderwijsactiviteiten plaats in de schoolgebouwen van Terra.

2.      Op dinsdag 17 maart is door minister Slob aangegeven dat de schoolexamens van o.a. het vmbo in principe doorgaan. Mits de leerling geen gezondheidsklachten heeft zoals aangegeven door het RIVM. De vestigingen geven zelf aan wanneer en op welke wijze de examens door kunnen gaan en hoe de direct daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen worden georganiseerd. Mocht je ziek zijn dan gelden de gewone regels en heb je recht op inhalen.

3.      Onze gebouwen blijven vooralsnog open, ondanks dat er nauwelijks onderwijsactiviteiten plaatsvinden.

4.      De leerlingen en de ouders/verzorgers worden door de vestiging geïnformeerd over de wijze waarop het onderwijs op afstand vorm krijgt.

Onze medewerkers werken in overleg met hun direct leidinggevende vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk thuis om aangepaste lesprogramma’s te maken, zodat we het onderwijs de komende tijd zoveel mogelijk kunnen continueren. Het gaat daarbij om maximaal gebruik van online mogelijkheden. We blijven de kabinetsmaatregelingen volgen en zullen indien nodig hierop anticiperen. De gezondheid van iedereen staat uiteraard voorop en we blijven de aanwijzingen van het RIVM volgen!

Laten we er met elkaar in deze onzekere periode samen het beste van maken.

Regiodirectie Terra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Update nieuws corona ontwikkelingen 15 maart 19.00 uur

 De aanvullende maatregelen die het kabinet vandaag heeft genomen in de aanpak van het coronavirus betekenen voor Terra het volgende:

 • van maandag 16 maart tot maandag 6 april worden op onze vestigingen geen reguliere onderwijsactiviteiten gegeven;
 • voor elke vestiging onderzoeken we hoe het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm kan krijgen waarbij de prioriteit ligt bij examenkandidaten;
 • stages en BPV gaan morgen niet door, nadere berichtgeving hierover volgt morgen;
 • in het vo wordt op vestigingsniveau gekeken naar zorg voor de kinderen met ouders werkzaam in vitale processen. Als het nodig is om leerlingen op te vangen, dan doen we dat.

Nadere informatie hierover voor studenten, leerlingen en ouders/verzorgers wordt via de verschillende vestigingen verspreid. Neem bij vragen contact op met de school of met de studieloopbaanbegeleider.

Voor specifieke vragen over de ontwikkelingen van het coronavirus kijk op www.rivm.nl.

Gezondheid staat natuurlijk voorop. Blijf daarom alert op de eigen gezondheid en probeer mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update nieuws Corona ontwikkelingen 15 maart(15.15 uur)

 Vandaag heeft Terra het volgende besloten:

 1. Van maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart a.s. vinden er geen lessen meer plaats op de vestigingen van Terra.
 2. Wel gaan op de vestigingen alle examens en de direct daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen door.
 3. Daarnaast proberen we het onderwijs daar waar mogelijk online of in een andere vorm aan jou aan te bieden. Jullie docenten informeren je komende week wat dat voor jou betekent.
 4. De gebouwen blijven open, faciliteiten en dienstverlening blijven beschikbaar. Als het nodig is, kun je bijvoorbeeld materialen ophalen of een afspraak maken met je mentor.
 5. Stages gaan gewoon door. Volg jij stage en mag je je stage niet voortzetten vanuit je stagebedrijf? Meld dit dan bij je stagebegeleider op school. We kijken of we je in dat geval een alternatieve stageplek kunnen bieden. Mocht dat niet lukken dan kijken we naar een alternatief stage-programma. 

Kijk op de portal voor meer informatie. Voor specifieke vragen over de ontwikkelingen van het coronavirus kijk je op www.rivm.nl. Bij ziekte geldt de reguliere ziekmeldingsprocedure.

Mochten de richtlijnen van het RIVM en/of de Rijksoverheid dit weekend nog veranderen, dan is het mogelijk dat we ons besluit bijstellen. We informeren hier dan zo snel mogelijk over. 

Gezondheid staat natuurlijk voorop. Blijf daarom alert op je/uw eigen gezondheid en probeer mogelijke verspreiding van corona te voorkomen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Laatste update 2: 12 maart 2020

We hebben zojuist de maatregelen van de overheid gehoord die gelden t/m 31 maart. U zult begrijpen dat we deze maatregelen volgen.

Dat betekent voor ons:

 • De scholen blijven open. Het RIVM geeft als reden dat de risico's beperkt zijn: jonge doelgroep die weinig risico loopt en kleine setting in klassen. Sluiting van scholen draagt niet bij aan de bestrijding van het virus. Daarnaast heeft sluiting van scholen een grote impact op de inzet van ouders.

 • Activiteiten met meer dan 100 personen worden afgelast. 

 • Kwetsbare personen en personen met een verminderde weerstand moeten gezelschappen mijden en niet met het openbaar vervoer gaan. In deze categorie kunnen ook onze leerlingen en collega's vallen. We kijken nog hoe we hier in de praktijk mee om kunnen gaan.

Daarnaast hebben we besloten om alle schoolreizen, excursies en kleinschalige activiteiten voorlopig af te gelasten. Reden daarvoor is de groeiende ongerustheid en onzekerheid onder ouders, leerlingen en medewerkers over (de verspreiding van) het corona-virus. We vinden het jammer dat we dit besluit moeten nemen, maar het belang van de gezondheid van onze leerlingen en docenten staat voorop. De reguliere lessen gaan uiteraard door.

Ook vragen we onze medewerkers om niet naar grote landelijke vergaderingen en (scholings)bijeenkomsten te gaan.

Voor alle duidelijkheid: er zijn op dit moment geen leerlingen, studenten of medewerkers van de school besmet.

We gaan kijken of we excursies en activiteiten kunnen verplaatsen naar een ander moment. Over de mogelijke gevolgen hiervan zullen we u op een later tijdstip informeren.

Zodra er andere ontwikkelingen zijn, zullen we u dat uiteraard zo spoedig mogelijk laten weten.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 1: 10 maart 2020

Via de portal informeren we jou over de laatste stand van zaken m.b.t. het coronavirus voor zover het onze scholen en de OD raakt. Je krijgt regelmatig een update. We plaatsen de berichten in de rechterkolom onder 'uitgelicht'. 

Heb je vragen?
Je kunt je vragen over het coronavirus stellen aan de preventiemedewerker van je vestiging. Kan hij/zij je vraag niet beantwoorden, dan kun je die stellen via het e-mailadres: corona@onderwijsgroepnoord.nl  je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord. Voor sommige vragen zullen we contact moeten zoeken met deskundigen, waardoor het antwoord iets langer op zich laat wachten. 

Schudden wij elkaar nog de hand?
Voorlopig niet. Het kabinet adviseert om geen handen meer te schudden om verspreiding van het virus te voorkomen.  Wij sluiten ons hier natuurlijk bij aan.

Hygiëneprotocol_2020.pdf

Q&A Ministerie van OCW
De situatie rond het coronavirus heeft invloed op de dagelijkse onderwijspraktijk. Onzekerheid over bijvoorbeeld stages, onderwijstijd, examens leiden tot heel logische en brandende vragen. Het ministerie van OCW werkt op dit moment aan Q&A's over dit type vraagstukken. Zodra we die binnen hebben, delen we dit uiteraard met jullie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie 3 maart 2020

Het Coronavirus heeft ook Nederland bereikt. Op dit moment is er geen reden tot zorg op de vestigingen van het Dollard College, rsg de Borgen, Terra en de Ondersteunende Diensten. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hebben hierover direct contact met de nodige instanties. We zetten antwoorden op de meest gestelde vragen en een aantal tips en links op een rijtje.

Zijn de vestigingen gewoon open?
Ja, de scholen en de  Ondersteunende Diensten zijn gewoon open. We volgen de richtlijnen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM. Loop je stage in Nederland? Ook dat gaat gewoon door. Houd je wel aan de voorzorgsmaatregelen van je leerbedrijf.

Wat als de situatie verandert?
We informeren onze leerlingen, studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws over het virus te melden is. Dat doen we via de portal. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. De preventiemedewerkers van de school hebben regelmatig contact met de GGD voor advies en actuele informatie.

Gaan de reizen naar het buitenland door?
De situatie van bestemmingen waar het coronavirus opduikt, verandert met de dag. Stages en excursies naar gebieden met een negatief reisadvies gaan uiteraard niet door. Dat geldt ook voor risicogebieden. We ondernemen geen schoolreizen naar de landen waar een wijde verspreiding van het virus geldt. Op de plekken in Nederland waar corona is vastgesteld zijn we terughoudend met excursies. Wij houden de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken goed in de gaten. Communicatie hierover gebeurt vanuit de schoolleiding.

Belangrijkste informatiebronnen: RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken

Wij volgen de aanpak van het RIVM en laten ons indien nodig adviseren door de deskundigen op dit gebied. De meest actuele en landelijke beschikbare informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het RIVM geeft algemene informatie en Q&A's op de volgende pagina's:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt relevante informatie voor studenten die voor stage in het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken: https://www.nederlandwereldwijd.nl

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.​

Welke voorzorgsmaatregelen kun je zelf nemen?
- Was regelmatig je handen: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
- Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog.
- Maak bij verkoudheid gebruik van papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.

Wat als je verkouden of grieperig bent?
Dan kun je gewoon naar kantoor of een vestiging. Heb jij of iemand in jouw thuissituatie luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) in combinatie met koorts? Dan kun je niet naar kantoor of een vestiging. Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts. In overleg met de huisarts of GGD wordt bepaald of jij naar kantoor kunt komen.

Je bent in een besmet gebied geweest of met een besmet persoon in aanraking gekomen?
Je bent dan verplicht om advies in te winnen bij de GGD of je huisarts. Ook meld je dat bij je leidinggevende. Waarschijnlijk is er geen reden om thuis te blijven als je geen luchtwegklachten hebt in combinatie met koorts en als dat ook binnen je thuissituatie niet aan de orde is. Het advies van de GGD of huisarts is leidend. Via nederlandwereldwijd.nl of lcr.nl/nieuws kun je checken of je in een risicogebied bent geweest.